تبلیغات موبایلی و نقش عظیم داده

پردازش عظیم داده ها امیدهای تازه ای را برای ارایه سرویس شخصی شده به کاربران به وجود آورده است. این امر خصوصا با مرسوم شدن هرچه بیشتر استفاده از موبایل و دیوایس های همراه، آسانتر هم شده است. در ادامه…

بیشتر بدانید